Riktlinjer för arrangörerna av Nordiska Neuropediatriska Sällskapets möten

Riktlinjer för arrangörerna av Nordiska Neuropediatriska Sällskapets möten


Nedanstående riktlinjer baseras på Sällskapets stadgar, traditioner samt tidigare mötesbeslut och har utfärdats av styrelsen 2008-2009.


Sällskapets målsättning är att främja neuropediatriken i Norden. Sedan det bildades har det europeiska samarbetet ökat och de europeiska kongresserna blivit öppna för alla medlemmar. De nordiska mötena kan inte konkurrera med dessa stora kongresser utan i stället dra nytta av det mindre formatet och uppmuntra till diskussioner, som bör ges mycket utrymme. Mötena ska även syfta till att utveckla det nordiska nätverket och stimulera till samarbete i Norden.


Enligt traditionen (som saknar belägg i stadgar eller tidigare mötesprotokoll) ska mötena företrädesvis förläggas till – om inte nödvändigtvis en ö – så om möjligt med närhet till kust. Vidare är det en fördel om det finns möjlighet även till billigare övernattningsmöjligheter. Mötesavgiften ska hållas så låg som möjligt. Sociala evenemang (om möjligt, men inte obligat, med båtutflykt), fotbollsturnering eller andra lekfulla tävlingsmoment ska ingå under t ex en eftermiddag och kväll.


Sällskapet ska försöka vara oberoende av sponsring från läkemedelsfirmor (beslut 1981).


Arrangören är fri att ordna 1-2 dagars utbildningskurs före mötet i samråd med styrelsen. NNPS kan lämna bidrag på 50.000 DKK.


Mötesspråket är engelska (beslut 1995).


Tema vid mötena ska utgå från den kliniska vardagen och gärna ta upp kliniska frågeställningar och fallbeskrivningar. Det ska finnas plats för fria föredrag, gärna videosession och posterpresentationer.


Föreberedelser ska ske i dialog med NNPS styrelse- Budgetförslag och det vetenskapliga programmet ska vara förankrat i styrelsen, via värdlandets representant i styrelsen.


NNPS lämnar ett bidrag på upp till 10.000 DKK till inbjuden föreläsare och står dessutom som garant upp till 150.000 DKK. Posterpris på 5.000 DKK kan delas ut till bästa poster.

10 stipendier à 4000 DKK delas ut till unga läkare som deltar med föredrag, fallpresentation eller poster på mötet, efter ansökan minst två månader före mötet.


Göteborg den 12 maj 2009

Styrelsen för NNPS

genom

Ingrid Olsson

ordförandeNNPS

Nordic Neuropediatric Society