Generalförsamling NNPS Bergen 140509

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries


Protokoll Generalförsamling NNPS, Bergen 140509


1. Mötet öppnades . Styrelsen och ca 30 medlemmar deltog.

2. Till mötets ordförande valdes Knut Risberg och till mötets sekreterare valdes Johan Aronsson

3. Minnesord och tyst minut över avliden medlem

4. Verksamhetsberättelse för perioden 2012-2014 presenterades och lades till handlingarna. Noterades att NNPS hemsida www.nnps.se startat april 2014.

5. Kassören gick igenom föreningens räkenskaper, se särskild rapport. Medlemsavgiften fastslogs till 75 DKK/år även framledes. Inbetalningarna till NNPS från de olika nationernas föreningar har varit ojämn. Förslag till styrelsen att påminnelse till de nationella styrelserna om att betala årsavgiften ska utgå omkring första mars varje år. Avgiften ska betalas senast 1/5. Kvitto på mottagen avgift ska sändas tillbaka till de nationella föreningarna.

6. Revisor Bente Hansen lämnade skriftligt och muntligt utlåtande, se bilaga.

7. Generalförsamlingen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2012-2014.

8. Till styrelse för kommande period valdes:

    Trude Rath-Olsen, Norge, ordförande

    Charlotte Pedersen, Danmark, kassör

    Johan Aronsson, Sverige, sekreterare

    Henna Jonsson, Finland, medlem

    Peter Born, Danmark, adjungerad medlem

9. Trainee-kurser diskuterades. NNPS ska fortsätta verka för att trainee-kurser blir av på årlig basis. Viktigt undvika kollisioner med andra kurser, t.ex. EPNS kurser. Diskussion kring antalet deltagare, föreslogs att max 20-30 är lämpligt.

10. Nordiska neuropediatriska nätverk diskuterades. Förslag att samla info om dessa på www.nnps.se.

11. Henna Jonsson välkomnade alla till Finland för nästa NNPS möte våren 2016. Plats för mötet är inte bestämt, men Helsinki är ett aktuellt alternativ. Förhoppning finns att ordna trainee-kurs om cerebellära ataxier och ärftliga neuropatier i anslutning till mötet.

12. Mötet avslutades och från styrelsen avgående Knut Risberg, samt som kassör avgående Peter Born, avtackades med en varm applåd. Tack även till Helena Pihko som avgått under perioden.

Vid protokollet,

Johan Aronsson, sekreterare


NNPS

Nordic Neuropediatric Society