Generalförsamling NNPS Jönköping 120511.doc

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

                                 


GENERALFÖRSAMLING VID NORDISKA NEUROPEDIATRISKA SÄLLSKAPETS 34e MÖTE I JÖNKÖPING, SVERIGE, 11 MAJ 2012


1.Mötet öppnades av ordförande Ingrid Olsson

2.Till mötets ordförande valdes Ingrid Olsson. Till mötets sekreterare valde Johan Aronsson.

3.Minnesord över Lea Yllpö (1919-2011) hölls av Helena Pihko.  Generalförsamlingen ärade henne med en tyst minut

4.Styrelsens verksamhetsberättelse  (bilaga 1) presenterades  av ordförande. Verksamhetsberättelsen accepterades av generalförsamlingen och lades till handlingarna.

5.Kassören lade fram sin rapport. Ekonomin är fortsatt god (bilaga2). Årsavgiften för medlem föreslås vara oförändrad 75 DDK/år.

6.Revisor Ingegerd Åhsgrens revisionsberättelse lästes upp (bilaga 3). Revisorn godkänner räkenskaperna och förespråkar ansvarsfrihet för styrelsen.

7.Generalförsamlingen antar räkenskaperna  och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för åren 2010/2011 och 2011/2012.

8.Sittande styrelse:

Ingrid Olsson, ordförande, avgår.

Peter Born, kassör

Knut Risberg, sekreterare

Helena Pihko, ledamot

9.Val av ny styrelse:

Knut Risberg, ordförande

Peter Born, kassör

Johan Aronsson, sekreterare

Helena Pihko, ledamot

Generalförsamlingen kunde godkänna detta förslag och valde den nya styrelsen.

10.Till ny revisor efter avgående Ingegerd Åhsgren valdes Bente Hansen.

11.Diskussion kring NNPS framtida aktiviteter.

Konferenser fortsätter att rotera mellan Norge-Finland-Danmark-Sverige.

NNPS kan fortsätta ge stipendier till trainees som presenterar abstract på NNPS-konferens.

Trainee-kurser bör fortsätta, även de rotera mellan länderna. Sträva efter att ha föreläsare från alla nordiska länderna. En kurs om ärftliga cerebellära sjukdomar kommer att hållas i Finland 22-23 maj 2013.

NNPS kan stötta nätverksbygge, t.ex. kring en diagnosgrupp, genom bidrag i samband med uppstart.

Diskussion kring sjuksköterskor inom barnneurologi och deras medverkan vid NNPS-möten. NNPS är positivt inställt till att sjuksköterskor bildar eget nordiskt nätverk om de önskar. Generalförsamlingen ger styrelsen i uppdrag att kontakta sjuksköterskorna och höra deras önskemål.

12.Nästa möte. Knut Risberg inbjöd till nästa möte som kommer att hållas i Norge (ort ej bestämd) i maj eller juni 2014.

13.Ingrid Olsson avslutade mötet.Vid protokollet:Johan Aronsson
Justerat:Knut Risberg  (justerat 120531)                 Ingrid Olsson (justerat 120531)                  Peter Born (justerat 120531)                          Helena Pihko


NNPS

Nordic Neuropediatric Society