Styrelsemöte NNPS 160401 Köpenhamn

Styrelsemöte NNPS 160401, Köpenhamn


Närvarande: Trude Rath Olsen, Henna Jonsson, Charlotte Reinhardt, Johan Aronsson


1.Trude öppnar mötet

2.Föregående protokoll gås igenom

3.NNPS trainee kurs ” Neuromuscular dieases in children”.

Johan deltog som NNPS representant, och redovisar programmet, deltagare, utvärdering. Charlotte har fått in betalning från alla deltagare utom två. Charlotte ska skicka påminnelser till dessa två. NNPS har skjutit till ca 10-14000 DKK till kursen.

4.Framtida trainee-kurser

Styrelsen är enhällig i åsikten att ordna/koordinera trainee-kurser är en av huvuduppgifterna för NNPS.  Lämpligt är att ca en kurs/år ordnas.


Nästa kurs blir ”Ataxias and hereditary polyneuropathies in children” som är pre-kurs till NNPS konferans i Helsingfors i augusti-16. Den kommer att ha föreläsare från Finland. I nuläget är 6 st anmälda, det behövs göras reklam i de olika länderna för denna kurs, vilket åligger alla styrelsemedlemmarna.


Trude undersöker möjligheterna att NNPS är med och arrangerar en kurs om CP and movement disorders i Norge våren 2017.


Johan undersöker möjligheterna att ordna en kurs om mitokondriella sjukdomar senhösten 2017.


Charlotte undersöker möjligheten att ordna en kurs om Epilepsi i Danmark våren 2018, eventuellt i samband med NNPS konferens i Danmark 2018.


5.NNPS-konferens i Helsingfors 25-27/8 2016.

Henna berättar om planeringen. Programmet utgår till stor del från neonatal neurologi. Sista dag för anmälan till lägre avgift kommer att flyttas fram, liksom för möjligheten att skicka in abstracts.

Styrelsemedlemmarna ansvarar för att ytterligare annonsering om mötet sker i varje land, liksom påminnelser att man kan söka stipendier från NNPS. Barnläkarföreningarna, liksom neonatologiföreningarna bör informeras.

Trude ansvarar för att en dagordning och verksamhetsberättelse finns klara till general meeting 160826.

Charlotte ansvarar för att ekonomisk redovisning finns, liksom att revisor Bente Hansen haft möjlighet att gå igenom densamma.6.NNPS hemsida.

Styrelsen tycker att hemsidan kan uppdateras med aktuella stadgar.


7.Ekonomi. Charlotte har nu efter en lång process full tillgång till NNPS konton, och kan göra en sammanställning av ekonomin, se över medlemsländernas inbetalningar mm. Det finns skillnader mellan ländernas sätt att betala/samla in pengar.

8.Kostnader för styrelsemedlemmars deltagande vid NNPS konferenser. Beslutas att NNPS betalar medlemmarnas konferensavgifter. Styrelsemedlemmarna får själva betala resor och uppehälle.

9.Styrelsemöten. Nästa möte bestäms vara telefonmöte 20/6 kl 17.00 (Stockholms-tid). Lämpligen hålls ett styrelsemöte in persona en gång per år. Däremellan telefon/skype möten ca var 4:e månad.

10.Framtida NNPS-konferenser: 2018 i Danmark. 2020 i Sverige. 2022 i Norge. Lämpligen hålls möte på orter dit det är lätt för deltagare från alla länderna att ta sig. Diskuteras framtida möjlighet att delta på möte virtuellt.

11.Mötet avslutas. Tack Charlotte för en fint ordnad dag, på Den Sorte Diamant.

Jönköping 2016-04-04

Johan Aronsson, sekr
Justerat:

Charlotte Reinhardt
Henna Jonsson
Trude Rath OlsenNNPS

Nordic Neuropediatric Society