Styrelsemöte NNPS Göteborg 110413.doc

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

STYRELSESMØTE NNPS 13. APRIL 2011, GÖTEBORG.


1. Närvarande Ingrid Olsson, Helena Pihko och Knut Risberg. Peter Born återbud    pga sjukdom.

2. Gjennomgang tidligere protokoll og referat som introduktion for Helena Pihko som har tagit över som finsk ledamot

3. Rapport om verksamheten i dom respektiva medlemsländer.

Finland har upp til 4 möten pr. år med högt facklig innehåll. Bl.a tvärfacklig möte om cerebral parese, förberedt med systematisk gennomgang av utredning- och behandlingsprinsipper med concensus och anbefalt bruk av vissa tester och behandlingsprinsiper. Om CP och habilitering och CP och syn.


Norge med et möte pr. år. Senest förvervad skada, traumatiske hodeskader, ryggmärgskador, stroke og senskador etter oncologisk behandling. Vårdplan och tidig rehabilitering.

CP, rörelse och databasert gånganalyse, behandling av spastisitet.


Sverige med et möte pr.år. Senaste med mötedag om genetik. Huvudvärk och migrene. Intrakraniella trykstegringar og hvit substans förändringar.

4. Ekonomi

Kassör hadde skickat preliminärt räkneskap som visar en god ekonomi.

Det danske sälskapet har inte betalt årsgebyr, övriga etter antallet medløemmer pr. 2010.

Kassörens förslag at reducera konto”Foreningsgiro Privat” til 100000,- och överföra det resterende ca 108000,- til investeringsfond.

Styrelsen accepterar förslaget..

5. Summering etter konferansen og kurs i Danmark.

Styrelsen avsto att diskutera punktet i Peter Born’s frånvaro.

Styrelsen besluter att inte stella några krav om ekonomien etter konferansen i juni 2010.

6. Kommende kurs og konferanser

Det var planlagt trainee-kurs i Danmark: ”Neuromuscular diseases” i mai 2011, nå flyttat til oktober 2011. Kurset vill då komme nära kurset som Cerebral parese som skal arrangeras i september, där lokaliteter och föreläsare allerede är inviterad. Etter diskussion med Peter Born pr. telefon flyttas neuromuscular- kursen til høst 2012.

Preliminärt program för kursen i Norge läggas fram och från styret önskas att kursen får en så praktisk innriktning som möjligt. Styrets tankar skal överföras til arrangör.

I samband med NNPS-mötet i Jönköping juni 2012 blir det et trainee-kurs ”MMC/ hydrocefalus ” från 9.-10. Sedan avveklas det sedvanliga mötet från 10.-12. Präliminärt program vill bli sendt ut kring 1. september 2011. Tema bl.a.  neuroimmunologi, epilepsi og narkolepsi.

En programpunkt foruten generalförsamling bör vara presentation från dom ulika länderna; ”Vart står barneneurologien i dom respektiva länder”

Finland har planlagt tainee-kurs 2013; ”Neonatal neurology”

2014 skall Norge och Ålesund stå ansvarliga för NNPS-mötet. Styret vill be arrangör om å välje tidspunktet utenom ferieavvikling och skoleavslutninger som börjar tidigare i andre nordiska land, eks. slutten av maj. Knut tar kontakt med arrangör.

7. Riktlinjer for kurs og konferanser

Kort genomgång av tidligere riktlinjer och ekonomiska betingelser.

Viktig at stimulera yngre kollegor till deltagelse og uppmuntra til presentationer med fria föredrag eller poster.

Påminne om stipendmöjligheten, 10 stk à opp til 4000,- vid deltagelse och presentation

    Hvor mange trainee-kurs/år?

    Med bakgrunn i tidigare beslut, ett pr.år.

8.Framtid og visjoner vedrørende styrelsen?

Helena Pihko tar upp betydning av nätverkbyggande och möjligheten för  att NNPS kan ”sponsra” detta så viktiga arbetet. Det har avhållits ett första möte i gruppen vedrörende mitochondriesjukdomar. Ekonomien var löst via sponsormidler.

Existerande  nätverk:

Epilepsikirurgi

”Ketogen diett” (Nutricia sponsrar än så länge)

White matter disease

Sällsynta diagnoser

CP via CPUP,(Finland ikke med)

Usäkert om flere.

Styrelsen beslutar at lägga fram detta som  sak ved kommande generalförsamling i Jönköping.


Frågan om stöd til nätverksmøten diskuteras, kassör via telefon.

Styrelsen beslutar att det stilles DKR 10000,- til rådighet etter söknad til styret ved ordförande.


Tidigare har kollegor från dom Baltiska länderna blitt inviterade, men dom senare åren har det varit mera sporadiskt deltagande.

Styret besluter att ta upp som sak vid nästa års generalförsamling om det skal skickas inbjudan til Baltikum.


Ingrid Olsson og Knut Risberg ønskar att gå ut ur styrelsen vid nästa årsmöte.

9. Eventuelt

Ingen sak kom upp.

10.Nästa möte

Vid NNPS-mötet i Jönköping. Annars på mail ch telefon vid behov.


NNPS

Nordic Neuropediatric Society