Styrelsemöte NNPS Göteborg 071024.doc

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

Referat fra styremøte i NNPS, Gøteborg 24.10.07.Styret møter fulltallig:Ingrid Olsson, SNPF, ordfører

Kristina Moring, SLNY, styremedlem

Peter Born, DNPS, kassør

Knut Risberg, BIG, sekretær.


Dagsorden:

1.Vedtekter

2.Historikk

3.Virksomhetsbeskrivninger

4.Rapport fra møtet i Nådendal, Finland

5.Økonomi

6.Fremtidige møter/aktiviteter

7.Hvordan løse NNPS-møtet 2008

8.Styrets rolle i fremtiden.


Ad. 1: 

Gjennomgang av vedtekter fra 1972. Styret finner at flere paragrafer i disse har gått ut på dato og må revideres.

§ 1

Selskapets formål er å fremme nevropediatrien i Norden. (Uforandret.)

§ 2

Selskapet virker ved å avholde faglige møter. Møtene tilrettelegges etter avtale med de deltagende land. Ytterligere fungerer Selskapet ved kommunikasjon mellom Selskapets medlemmer. (Uforandret)

§ 3

Medlemmer av de nasjonale foreningene er automatisk medlem av Selskapet.

Medlemsregister i hvert land oppdateres via Selskapets sekretær en gang årlig. Medlemsregistret skal være beskyttet og kun tilgjengelig for medlemmer av Selskapet.

Gjester kan inviteres til de enkelte møter etter avtale. (Ändrat)

§ 4

Styret velges ved generalforsamlingen som avholdes ved møtene. Hvert land velger

en representant til styret. Styret konstituerer seg etter dette og skal bestå av ordfører, kassør,

sekretær og styremedlem.

Revisor velges ved generalforsamlingen.

(Her diskuterte vi Islands rolle – Bobo tar reda på hur det förhåller sig med neuroped på Island – en första koll – verkar fortf bara finnas en barnneurolog men fler hab läkare – vi får nog försöka hitta neurologen och fråga honom))

§ 5

Medlemsavgiften betales via de nasjonale selskapene i proposjon til antallet medlemmer.

Avgiften bestemmes ved generalforsamlingen. (oförändrat)

(For øyeblikket er denne Dkr 75,- pr medlem)

§ 6

Selskapets møter søkes, hvis dette ønskes, offentliggjort i internasjonale nevropediatriske

organer.

§ 7

Vedtektendringer kan bare fattes ved ordinære generalforsamling. Skriftlig forslag om endring sendes via de nasjonale styrene til NNPS minst 2 måneder før generalforsamlingen.

Vedlegges siden innkalling til generalforsamlingen  (ändrat)


§ 8

For oppløsning av Selskapet kreves det at dels besluttes på 2 etter hverandre følgende årsmøter, der et skal være det ordinære, og et kan være ekstraordinært med minst 12 ukers mellomrom, at dels besluttes om hvordan tilganger skal disponeres. Det må i disse beslutningene tas hensyn til Selskapets virksomhet og oppgaver. (utvidgat)


Ad. 2:

Ingrid Olsson har gjort en flott sammenfattning av alle møter som har vært avholdt siden stiftelsen av Selskapet i 1972. Det fremkommer at det innen dette var en liten, men sterk

Gruppe av nevropediatere som hadde hatt møter siden 1963.

Dette historisk viktige dokument finnes på Svenske Neuropediatriske Förenings hjemmeside.


Ad. 3:

Virksomhetsbeskrivelser finnes frem til møtet på Hankø 25. august 2006. Det er ikke levert beskrivelse av styrets virksomhet eller protokoll fra Hankø etter dette. Nåværende sekretær ber avgåtte om protokoll fra Hankø, samt setter sammen beskrivelse for perioden frem til møtet i Nådendal.


Ad 4:

Protokoll fra Nådendal foreligger, et møte som ble besøkt av 108 medlemmer, 88 fra Finland og 20 fra de andre nordiske landene.

Ved generalforsmalingen, der 20 representanter møtte, fremkom det problem vedrørende virksomhetsbeskrivelse og regnskap pga av manglende saksdokumenter og tilbakemelding fra revisor. Ny revisor ble valgt, Ingegerd Åhsgren, Sverige.

Det ble avtalt at Danmark skulle ha ansvar for møtet 2008. Pga misforståelse om rekkefølge av arrangører, så blir dette ikke noe av.

Videre fremkom det forslag om å avholde trainee-courses i stedet for de tradisjonelle møtene.


Ad. 5:

Peter Born redegjorde for Selskapets økonomi som må betraktes å være svært god.

Det står ca 500 000,- Dkr på diverse konti i Danske Bank, samt investert i obligasjoner.

Peter har nylig tatt over fra Flemming Juul Hansen, har en god oversikt, men ikke tilgang til midlene. Formalia rundt dette diskuteres og nødvendige papir underskrives for å få fortgang i dette.


Ad 6:

Styret hadde deretter en diskusjon om den misnøye som tidvis har fremkommet fra enkeltmedlemmer og nasjonale styrer rundt bruken av disse midlene.

Det er enighet i styret om at det ikke skal finnes en ”sparebøsse” i Danmark.


Ideer:1. Direkte bidrag i stedet for bare økonomisk garanti for nasjonale

arrangører av møtene. Bidrag til foredragsholdere.

2. Temasymposier/kliniske ”nøtter” i samband med møtene.

3. Utdannelseskurs, trainee-course, over to dager.

Foreslåtte tema: Asessment and evaluation in neuropediatric practice

   Neonatal neurology

   Mithochondrial disorders in childhood

   Intractable seizures in infancy

   Goal-directed neuropediatric habilitation

4. Stipend til blivende nevropediatere for hospitering.

Ut fra  dagens økonomi skulle det finnes muligheter til å avsette 90 000,- Dkr pr. år til disse formålene, fordelingen må diskuteres videre. En viktig faktor i denne satsningen er at rekrutteringen i fagfeltet generelt, muligvis bortsett fra i Danmark, er svært vanskelig, og denne satsningen skulle kunne virke stimulerende.


Vi blir enige om å foreslå for de nasjonale selskapene følgende:

1.Stipend fra 5000,- til 10000,- kr til en representant fra hvert land pr. år.

Kristina ser på krav til innehold i en slik hospitering.

2.1 kurs pr. år over tre dager etter de forslag som står ovenfor.

Arrangør må levere budsjett som skal godkjennes av NNPS styre.

Peter skal se på innehold og retningslinjer for kursgiverne.


Ad 7:

Hvordan løse 2008?

Vi kom frem til at styret ikke kan legge krav på Danmark for 2008.

Enighet om å forsøke å få til Temaspesifikke møter over tre dager der sentra i Norden får ansvar for å arrangere disse etter de forslag og retningslinjer som NNPS legger.

Styrets forslag er at det avholdes ett høsten 2008 og et våren 2009.


Deretter kommer det planlagte EPNS møtet i Leeds, Enland september 2009, og at Danmark får ansvaret for NNPS tradisjonelle møte i 2010.


Nästa styrelsemöte i Gbg vilket datum sa vi??)


Ved pennen


Knut Risberg

sekretær

 


NNPS

Nordic Neuropediatric Society