Styrelsemöte NNPS Göteborg 080527.doc

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

Styremøte NNPS, Gøteborg, 27.mai 2008.05.271.  Almen informasjon:

Rekrutteringsvansker er et felles problem i de nordiske landene.

I Finland, med egen spesialistutdannelse i barnenevrologi, noe bedre, men går i en retning av mer privatisering og mindre effektiv utnyttelse av kompetente lege ressurser.


2. Rapport fra de medlemslandene:

Forslagene fra styret i NNPS om bedre utnyttelse av de økonomiske midler vi har stående til kurs og stipendier haar vært oppe til diskusjon ved respektive lands årsmøter.

Det var stor enighet om følgende:

1.Konferanse 2. hvert år etter et løpende skjema.

2.Traineekurs 1 gang hvert år.

3.Stipendier for studiebesøk ved nordiske sentra.


3. Hjemmesider:

Lettere kontakt mellom de forskjellige land foreninger via ”Hjemmesidene”. Oppdatere      linker, Finlands savnes, de andre land skal det være tilgang til.

Ingrid Olsson sørger for at NNPS-nytt legges inn på den svenske siden og kan derfra nås av alle.


4. Økonomi:

Gjennomgang av kasserer som har fått tilgang til konto, men fortsatt savner mulighet for kontoutskrift og til nettbank. Ytterligere fullmakter blir undertegnet ved dagens møte.

Det besluttes at pengene omfordeles slik at det blir mulighet for årlige uttak til de kurs og stipendier vi har planlagt fremover,  Dkr 90 000,-, totalt.

Dette fordeles på stipendier Dkr 4000,- pr år og Dkr 50 000,- til kurs.

Vi beslutter at regnskapsåret skal gå fra 1.mai – 30. april og at etter regnskapslovene skal gjøres revisjon hvert år. Revisor er Ingegerd Åhsgren.


Det er fortsatt noe uklarheter om innbetaling av kontingentene fra respektive land.

Norge har betalt.

Danmark savnes for 2007

Finland svanes for 2006 og 2007

Sverige har oversendt fra 2005,2006 og 2007, men det fremgår ikke av regnskap at pengene har kommet inn på konto.


5. Konferansearrangører:

Etter de forandringer som ble gjort i og med Sverige`s arrangement av  EPNS, så blir det følgende plan:

Danmark2010

Sverige2012

Norge2014

Finland2016

Styret beslutter at det stilles en garanti til arrangør på Dkr 150 000,-.

Dessuten kostnader for en foreleser, posterpris (5 000,-) som kan deles på flere og

styremedlemmenes reiser til møtene.6. Kriterier for stipendier:

•Formålet med stipendiene er å fremme det nordiske nevropediatriske samarbeidet og stimulere nettverksbygging

•Stipendiet kan søkes for deltagelse i NNPS møter. Søkere med egen presentasjon til møtene vil få fortrinnsrett. Søknad skal inneholde abstract.

Beløpet er maksimert til Dkr 4000,-.

•Søknadsfrist er 2 måneder før aktuelle møte.

•Stipend for hospitering/studiebesøk i annet nordisk land. Oppholdet skal ha et klinisk eller forskningsmessig opplegg.

Søknaden skal inneholde innbydelse, målsetting, kortfattet CV og budsjett.

Beløpet er maksimert til Dkr 10 000,-.

Søknadsfrist 1. oktober 2008.

•Søknaden rettes til NNPS ved leder Ingrid B. Olsson,

Mailadr.: ingrid.b.olsson@vgregion.se.


7. Trainee/utdannelseskurs:

Det diskuteres forskjellige tema ut fra tidligere plan.

Mithochondriesykdommer

Neonatal neurology

Assessment and evaluation in neuropediatric practice


Økonomi:Det stilles Dkr 50 000,- til rådighet for arrangør.

Deltageravgift bør ikke overskride 2000,-

Budsjett

Faglige krav:Kursledelse bør fordeles mellom 3-4 nordiska fagpersoner

Kurset skal ha en nivå som knytter an til den kliniske nevropediatriske hverdagen.

Materiale og litteraturreferanser sendes via hjemmesidene til respektive land.

En person fra NNPS`s styre skal ha ansvar som kontaktperson og delta som observatør ved kurset.

Målgruppe:Leger under utdannelse i nevropediatri med noe klinisk erfaring.

Deltagerne fordeles med 5 personer fra hvert land, totalt 20 deltagere.


Peter Born tar på seg ansvaret som kontaktperson ved første kurs som blir om mithochondriesykdommer. Leder av kurset blir professor Mar Tullinius i samarbeide med bl.a. Helena Pirko.

Kursledelsen samarbeider med kontaktpersonen i utvelgelse av deltagere.


8. Retningslinjer for møtearrangør:

•Utvikle det nordiske nevropediatriske nettverket.

•Tema ved møtene skal utgå fra vår kliniske hverdag. Kliniske problemstillinger og kasuistikker sett ut fra de forskjellige nordiske landenes perspektiv.

•Temasymposier

•Plass for frie foredrag, videosesjon og posterpresentasjoner for å stimulere til faglig diskusjon.

Ved behov gis mulighet for parallellsesjoner.

•Forberedelsene skal skje i dialog med NNPS-styret.

•Utdannelseskurs i NNPS regi kan arrangeres som 1-2 dagers prekonferanse.

Forslag som kan diskuteres med de danske arrangørene er kurs om ”Intractable epilepsy in infancy”


9. Neste styremøte avholdes i Gøteborg 12. mai 2009.NNPS

Nordic Neuropediatric Society