Generalförsamling NNPS Helsinki 170826

General assembly NNPS Helsinki 160826


1.The meeting was opened

2 Henna Jonsson was elected as chair for the meeting. Johan Aronsson was elected as secretary for the meeting.

3. The NNPS board is elected as representatives from each national society. The current board was presented:

Trude Rath Olsen, Norway, chair

Charlotte Reinhardt Pedersen, Denmark, treasurer

Johan Aronsson, Sweden, secretary

Henna Jonsson, Finland

4. The board presented what has been done within NNPS since the meeting in Bergen 2014. See ”verksamhetsberättelse 2014-2016”.

5. Grants for Helsinki congress. Applicants are repuested to resend their application for grants regarding the Helsinki meeting.

6. Finances. Treasurer presented the finances 2014-2016. See report.  Because of complicated process transferring finance control to Charlotte from former treasurer, there has not been enough time to let the auditor review the finances before the general assembly.

7.Audition of finances. The auditor Bente Hansen will be presented the finances as soon as possible, and as the auditors report is written and signed it will be sent to the four national societies for approval. If and when all four national societies approve, the NNPS board will have freedom of liability regarding 2014-2016.

8. The member fee was decided to remain unchanged (75 DKK/member/year). The board suggested that the board can start the work of a proposal for a new payment strategy for the future. The goals with a new payment strategy should be equal payment from the four countries, and also a slight reduction of the total annual payment to NNPS. Such new strategy have to be accepted by each national board. The general assembly accepted that the board can continue this work.

9.Trainee courses.

Next course will be about mitokondrial diseases , autumn 2017 in Gothengurg.

Suggestions from assembly regarding courses: Metabolic diseases. And to ask the young doctors what areas they need to be educated in. Also to keep the fee as low as possible so that trainee doctors can attend.

10. Next congress will be in Denmark 2018. Remark from assembly: keep the location easy to reach, to keep travelingcosts low.

11. Closure of meeting.

Johan Aronsson, secretary

Revised:                        Henna Jonsson                            Charlotte Reinhardt PedersenVerksamhetsberättelse för

Nordiska neuropediatriska sällskapet

för perioden 2014-2016.

Styrelsen har i perioden bestått av:

Trude Rath-Olsen, ordförande

Charlotte Pedersen, kassör

Peter Born, adj kassör

Johan Aronsson, sekreterare

Henna Jonsson

Styrelsen har under perioden haft 3 möten, varav 2 telefonmöten.. Utöver det har kontakten hållits med fr.a. e-mail.

Agenda har bl.a. varit:

1.Konferensarrangörer:

2014 hölls konferensen i Bergen, Norge. 2016 Hålls konferensen i Helsinki, Finland.

Vidare plan:

             Danmark 2018

             Sverige 2020

             Norge 2022


2.Att befrämja och stimulera nordiskt neuropediatriskt samarbete, utbildning av nya neuropediatriker i de nordiska länderna.

Diskussioner har förts hur NNPS på bästa sätt kan använda sällskapets tillgångar till att gagna dessa målsättningar.

Styrelsen har föreslagit följande:

-NNPS konferenser vart annat år enligt löpande schema (ekonomisk garanti 150.000 DKK till arrangör)

-Avsätta 90.000 DKK /år till:

- Trainee-kurs 1 gång/år (50.000 DKK) Se punkt 3 nedan.

- Stipendier för studiebesök vid annat nordiskt center (max 5.000 DKK, besöket ska ha kliniskt eller forskningsmässigt syfte, ansökan ska innehålla inbjudan, målsättning, kort CV och budget)

       - Stipendier för att delta vid NNPS konferens (4.000 DKK) Sökande bör ha egen presentation på mötet och abstrakt bifogas ansökan. 


3.Neuropediatriska trainee kurser.

NNPS har varit initiativtagare till följande kurser:

Mitokondriesjukdomar, Sverige 2009.

Intractable epilepsy,  Danmark 2010

Cerebral pares, Norge 2011

MMC/hydrocefalus,   Sverige 2012

Neuromuskulära sjukdomar, Sverige 2015

Ataxier/Hereditära polyneuropatier, Finland 2016


Planeras för kurs om Mitokondriella sjukdomar höst 2017, Sverige


Styrelsen har diskuterat framtida kurser och beslutades att NNPS ska fortsätta verka för att dessa kurser blir av. Föreslogs att Johan Aronsson blir ”kontaktperson” för kurserna inom NNPS´ styrelse. Målsättning kan vara att det ordnas en kurs/år, där den kurs som ordnas samma år som NNPS konferens med fördel lägges i anslutning till konferensen.

Tidigare föreslagna ramar för kurserna diskuterades och fastslogs, dvs:

-Ekonomi: NNPS bidrar med högst 50.000 DKK till arrangör. Deltagaravgift bör ej överskrida 2.000 DKK. Budget ska bifogas ansökan om att arrangera kurs.

-Kursledare bör fördelas mellan 3-4 nordiska personer

-Kursen ska ha en nivå som knyter an till den kliniska neuropediatriska vardagen

-Kursen ska ha en interaktiv del

-En person från NNPS styrelse ska ha ansvar som kontaktperson och delta som ”observatör” vid kursen

-Målgrupp: Läkare under utbildning till neuropediatriker, med viss klinisk erfarenhet.

-Deltagarna fördelas med ca 5 personer från varje land, totalt ca 20 deltagare.

Tidigare kurser har kostat NNPS mellan 20-30.000 DKK, medan 50.000 DKK har varit anslaget. Föreslogs att kursavgiften regleras nedåt  så att anslaget utnyttjas i framtiden.


4.Nätverk inom neuropediatriken


Det finnes i dag nettverk for:

Epilepsikirurgi

«Diettbehandling ved epilepsi»

White Matter disease

Sjeldne diagnoser

CP via CPOP/CPUP

MMC

Mitochondrielle sykdommer

Finns det fler??


Styrelsen önskar att information om de existerande nätverken kan samlas hos NNPS. NNPS bör stötta nätverken genom att de kan söka bidrag för särskilda ändamål i anslutning till nätverksarbetet. Ett exempel har varit omkostnader för internationell gästföreläsare.


5.NNPS hemsida har startats 2014.

nnps.se
NNPS

Nordic Neuropediatric Society