Styrelsemöte NNPS Göteborg 090512.doc

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

Styrelsemöte NNPS, Göteborg, 12 maj 2009


Enbart Peter o Bobo närvarande, Knut per telefon en stund och Kristina hade lämnat synpunkter via mail1.  Kursen i Mitokondriella sjukdomar i juni. Már närvarande.

20 anmälda: 6 från Danmark, 2 från Norge, 3 från Finland, 8 från Sverige och 1 från Island.

Peter deltar från styrelsen.

Kursavg på 2800 SK (ca 2000 DKK) täcker sannolikt lokal o mat. Föreläsarnas resor (liksom Peters) och hotellkostnader bekostas av NNPS. Peter ordnar med blanketter till föreläsarna som lagt ut för resekostnader. Már betalar fakturan för hotell och kräver sedan NNPS för föreläsarkostnaderna.

Peter ordnar med ngn utvärdering (som Kristina påpekat att vi måste ha) och ordnar även kursintyg (certificates) som ska skrivas på av Már och Helena Pihko.

Det är viktigt att vi även efteråt ger feedback till resp förening och beskriver utfallet av kursen.


2. För framtida kurser är det viktigt att vi i riktlinjerna skriver att i företrädesvis föreläsare från de nordiska länderna ska användas.

I samband med det nordiska mötet i Danmark 2010 kommer Peter Ulldal att ordna en kurs i Intractable epilepsy of infancy.

Peter och jag vill gärna att Knut och Kristina kollar upp om någon i Oslo eller Helsingfors vill ordna kurs 2011 (vi tror att det måste vara en ort med lätt tillgänglighet per flyg.

Ett ämne som tidigare föreslagits från Finland är

Neonatal neurologi

Andra förslag:

CP

Movement disorders

Men Norge och Finland är välkomna att förslå andra ämnen om man vill arrangera något.

Knut ombeds göra nedanstående till riktlinjer för kursarrangör

Økonomi:Det stilles DKK 50 000,- til rådighet for arrangør.

Deltageravgift bør ikke overskride DKK 2000,-

Budsjett

Faglige krav:Kursledelse bør fordeles mellom 3-4 nordiska fagpersoner

Kurset skal ha en nivå som knytter an til den kliniske nevropediatriske hverdagen.

Materiale og litteraturreferanser sendes via hjemmesidene til respektive land.

En person fra NNPS`s styre skal ha ansvar som kontaktperson og delta som observatør ved kurset.

Målgruppe:Leger under utdannelse i nevropediatri med noe klinisk erfaring.

Deltagerne fordeles med 5 personer fra hvert land, totalt 20 deltagere.


3. NNPS möte 2010

Danmark, strax söder om Helsingör (Cromwell Borupgaard) 10-12 juni 2010

Henrik Simonsen, ordf i danska föreningen önskar veta ung hur många som deltagit i de senaste mötena. Kan Knut och Kristina meddela Peter som tar kontakt med Henrik.

Jag skriver och tackar för att de anordnar mötet och i fortsättningen är det Peter som är vår kontaktman med de lokala arrangörerna. Henrik vill veta namn och adress till ordförande och sekr i de olika föreningarna – maila till Peter!

Peter får kontakta den isländska barnneurologen somn är med på Márs kurs för att höra om kontaktperson på Island. De baltiska staterna ska inte ha speciell inbjudan, i enlighet med tidiagre beslut. En föreläsare i ämnet epilepsi kan ev bekostas av Olle Hanssons Minnesfond. Ansökan måste i så fall vara inne före september månads utgång, till mig som vidareförmedlar till Minnesfonden. Peter och jag föreslår att utbildningskursen börjar ett dygn före mötet, så att det bara innebär en extra övernattning.


4. Möten i framtiden

Kristina har uttryckt tveksamhet till om de nordiska mötena kan leva vidare. Frågan måste i så fall tas upp på gebneralförsamling, två gånger i rad. Peter och jag tror knappast att föreningen kan överleva endast som kursanordnare för yngre medlemmar. Men detta får vi diskutera vidare. Det känns som om mycket hänger på hur nästa möte blir (det sista en egen reflektion när jag nu skriver anteckningarna). Vi får ändå tills vidare räkna med följande ordning:

Sverige2012

Norge2014

Finland2016


Bobo framförde synpunkten att svenska skolavslutningar infaller i början på juni, varför slutet på maj kanske i framtiden kunde vara en bättre mötestid.


Bobo skriver om riktlinjerna i enlighet med synpunkter som kommit in och bifogar.

Läs gärna igenom dessa med det snaraste, så kan jag skicka dem till danske arrangörerna.


5. Ekonomi och årsberättelser

Peter har gjort redovisningar för de senaste två åren och skickar ut dem till styrelsen elektroniskt också, samt till revisorn. Knut ombeds börja med årsberättelserna. Peter undersöker om det kan finnas någon möjlighet att få bidrag från Nordiska Ministerrådet.


6. Ingen stipendieansökan har kommit in – vet inte hur bra vi gjort reklam för varan.

Knut omformulerar nedanstående så att vi klart skiljer på stiepndier till NNPS möten och stipendier för studiebesök. När det är klart kan denna info läggas ut tillsammans med info om det danska mötet.

•Formålet med stipendiene er å fremme det nordiske nevropediatriske samarbeidet og stimulere nettverksbygging

•Stipendiet kan søkes for deltagelse i NNPS møter. Søkere med egen presentasjon til møtene vil få fortrinnsrett. Søknad skal inneholde abstract.

Beløpet er maksimert til DKK 4000,-.

•Søknadsfrist er 2 måneder før aktuelle møte.

•Søknaden rettes til NNPS ved leder Ingrid B. Olsson,

Mailadr.: ingrid.b.olsson@vgregion.se.•Stipend for hospitering/studiebesøk i annet nordisk land. Oppholdet skal ha et klinisk eller forskningsmessig opplegg.

Søknaden skal inneholde innbydelse, målsetting, kortfattet CV og budsjett.

Beløpet er maksimert til DKK 10 000,-.

Søknadsfrist 1. oktober 2009.

•Søknaden rettes til NNPS ved leder Ingrid B. Olsson,

Mailadr.: ingrid.b.olsson@vgregion.se.7. Nästa styrelsmöte i anslutning till NNPS möte i Danmark 2010 (9 eller 10 juni).

Dessförinnan mailkontakt och vid behov telefonsammanträde


Vi datorn denna gång, ställföreträdande sekreteraren

Bobo


NNPS

Nordic Neuropediatric Society