Styrelsemöte NNPS Köpenhamn 140328.docx

Nordic Neuropediatric Society

- a collaboration between the neuropediatric societies in the Nordic countries

Styrelsemöte NNPS Köpenhamn 140328


Närvarande: Knut Risberg, Peter Born, Henna Jonsson, Trude Rath Olsen, Johan Aronsson


1. Välkomna.

Knut hälsar alla välkomna och vi presenterar oss för varandra. Henna har sedan föregående möte tagit över som Finlands representant efter Helena Pihko. Trude kommer att ta över efter Knut som Norges representant.


2. Föregående protokoll

från Jönköping maj 2012 gås igenom.


3. Ekonomi.

NNPS har tillgångar på drygt 570.000 DKK varav ca 200.000 DKK är placerade. Det har inte inkommit ansökningar från medlemmar om bidrag, stipendier mm i någon större utsträckning. Årsavgiften 75 DKR/medlem ska betalas in av de nationella föreningarna, vilket delvis har skett. Danmark och även Norge ligger efter med betalningarna.


4. Nordiska neuropediatriska konferenser.

Mötet i Jönköping 2012 blev uppskattat. NNPS behövde inte bidra med pengar från den ekonomiska garanti som lämnats. NNPS bidrog med 10.000 DKK till en inbjuden föreläsare.

Nästa möte i Bergen 8-10 maj 2014.

Mötet 2016 i Finland.

Mötet 2018 i Danmark.

Det är styrelsens åsikt att möte vartannat år är eftersträvansvärt. Möten bör inte läggas samma år som EPNS. Möten hålles helst i april/maj.


5. Neuropediatriska trainee kurser.

NNPS har varit initiativtagare till följande kurser:

Mitokondriesjukdomar, Sverige 2009.

Intractable epilepsy,  Danmark 2010

Cerebral pares, Norge 2011

MMC/hydrocefalus,   Sverige 2012


Kurs i neuromuskulära sjukdomar planerades 2011, men hamnade för nära i tiden till CP-kursen, varför den har skjutits upp utan nytt datum.

Kurs i cerebellära sjukdomar/ataxier i Finland planerades 2013 men fick ställas in pga för få anmälda. Kursen var relativt sent annonserad vilket ev kan vara förklaringen.


Styrelsen diskuterade framtida kurser och beslutades att NNPS ska fortsätta verka för att dessa kurser blir av. Beslutades att Johan Aronsson blir ”kontaktperson” för kurserna inom NNPS´styrelse. Målsättning kan vara att det ordnas en kurs/år, där den kurs som ordnas samma år som NNPS konferens med fördel lägges i anslutning till konferensen. Förslag på ämnen till framtida kurser: Cerebellära sjukdomar/ataxi, Neuromuskulära sjukdomar (möjligt att ha som återkommande kurs?), Akut pediatrisk neurologi, Basic genetics  for the neuropediatrician, Neuroimmunology, Genetics in epilepsy, Movement disorders. Cerebrovascular diseases,  Möjlighet att ha kursen i CP återkommande?

Tidigare föreslagna ramar för kurserna diskuterades och fastslogs, dvs:

-Ekonomi: NNPS bidrar med högst 50.000 DKK till arrangör. Deltagaravgift bör ej överskrida 2.000 DKK. Budget ska bifogas ansökan om att arrangera kurs.

-Kursledare bör fördelas mellan 3-4 nordiska personer

-Kursen ska ha en nivå som knyter an till den kliniska neuropediatriska vardagen

-Kursen ska ha en interaktiv del

-En person från NNPS styrelse ska ha ansvar som kontaktperson och delta som ”observatör” vid kursen

-Målgrupp: Läkare under utbildning till neuropediatriker, med viss klinisk erfarenhet.

-Deltagarna fördelas med 5 personer från varje land, totalt 20 deltagare.

Tidigare kurser har kostat NNPS mellan 20-30.000 DKK, medan 50.000 DKK har varit anslaget. Föreslogs att kursavgiften regleras nedåt  så att anslaget utnyttjas i framtiden.


6. Synliggöra NNPS

I dagsläget annonseras kurser och konferenser via de nationella föreningarnas mail-utskick och ev på deras hemsidor.

Önskvärt att varje lands representant ser till att hemsidorna är uppdaterade och NNPS-information är lätt tillgänglig.

Möjlighet att skapa hemsida för NNPS? Styrelsemedlemmar undersöker sina kontakter och möjligheter i detta avseende.


7. Nätverksarbete

NNPS vill främja nätverksarbete inom neuropediatriken i Norden. Flera nätverk finns, såsom inom epilepsikirurgi, dietbehandling vid epilepsi, white matter diseases, MMC, sällsynta sjukdomar, mitokondriesjukdomar.


8. Stipendier för att besöka center i annat nordiskt land.

Inga ansökningar har inkommit. Föreslås att stipendiets nivå bör ligga på 5.000 DKK.


9. Mötet avslutades.

Nästa möte i Bergen 140509 (generalförsamling), och därefter styrelsemöte preliminärt i Köpenhamn 150313.


Vid protokollet,


Johan Aronsson, Jönköping 140329


Justerat:Knut Risberg                       Peter Born                  Henna Jonsson                         Trude Rath Olsen


NNPS

Nordic Neuropediatric Society